It giet oan!

It giet oan!

Leeuwarden is in 2018 de culturele hoofdstad van Europa en weej hebbe de ièr de Limburgstalige mezieek te meuge vertegenwoordige op 29 april! Wie tof!!

Continue reading...